RD Velho
Digimarkkinoinnin strategia, myynnin raportoinnin työkalu, intranet ja toiminnan käsikirja

Tags:

, , , , , , , , , , ,

Tiivistelmä:

Brave Digital toimii insinööri- ja IoT-toimisto RD Velhon kokonaisvaltaisena kumppanina digitalisoinnissa. Yhteistyöhankkeessa on kehitetty niin digitaalisen markkinoinnin strategia ja sen toteutus, myynnin raportointityökalu, asiakaspalautteiden kerääminen kuin toiminnan käsikirja yrityksen intranetiin.

Haaste:

Digitaalisen markkinoinnin osalta haasteena oli tunnistettujen ryhmien tavoittaminen verkkosisältöjen optimoinnin, hakusanamainonnan ja muiden markkinointitoimien avulla.

Myynnin raportointi vaati puolestaan manuaalista työtä johdolta, minkä pohjalta lähdettiin ideoimaan mittaristoa ja “myynnin zemppaustyökalua”, ettei myyntiputken kannalta relevantti tieto karkaisi.  Myös asiakaspalautteiden saaminen ja yhdistäminen myynnin mittareihin oli keskeisenä tarpeena.

Lisäksi RD Velhon sisäinen viestintä, laadunvalvonta sekä työntekijöiden asianhallinta vaati räätälöityä työkalua kasvuyrityksen päivittäisten asioiden hoitoon.


Ratkaisu:

Yhteistyön myötä kehitettiin

 • Digitaalisen markkinoinnin strategia, toteutus ja seuranta.
 • Myynnin raportoinnin ja asiakaspalautteiden keräämisen työkalu.
 • Intranet ja toimintaa ohjaava toiminnan käsikirja.

Tulokset:

 • Markkinointia tehdään tavoitteellisesti ja analyyttisesti.
 • Verkkosisällöt on suunniteltu tukemaan markkinointistrategiaa.
 • Myynnin mittariston kehittäminen ja siihen pohjautuva raportointi ilman manuaalista työtä.
 • Automoitu asiakaspalautteen keruu tuo läpinäkyvyyttä asiakkaiden tyytyväisyyteen.
 • Toiminnan käsikirja varmistaa, että laadunvalvonta ja sisäinen viestintä toimii.
 • Työntekijöiden jalkautus ja siihen liittyvien käytännön toimien toteutus tulee varmistetuksi.

Toteutuksen laajempi kuvaus:

Markkinointistrategia ja markkinoinnin toteutus

Digitaalisen markkinoinnin strategia lähti liikkeelle perusasioiden määrittelystä. RD Velhon markkinointistrategian suunnittelu sisälsi mm. seuraavat asiat:

 • Tavoitteiden ja hyötyjen määrittely
 • Kohderyhmien määrittely
 • Sisältömäärittely
 • Asiakaspolut
 • Markkinoinnin segmentit
 • Analytiikan mittarit

Keskeisiksi kohderyhmiksi tunnistettiin neljä verkkosivuston käyttäjäryhmää. RD Velho haluttiin tehdä tunnetuksi

 • Ylimmän johdon,
 • Keskijohdon,
 • Suunnittelijoiden sekä
 • Työnhakijoiden keskuudessa.

Osana RD Velhon markkinoinnin toteutusta verkkosivuston sisällöt uudistettiin palvelemaan tavoitteita ja SEO-optimoitiin Drupal-kehityshankkeessa. Uudistus perustui tutkimukseen, joka arvioi kanavia joista ja hakusanoja joilla yrityksen tuli löytyä internetistä.

Näin sivusto uudistettiin tukemaan löydettävyyttä kaikkien neljän keskeisen käyttäjäsegmentin sisällä, jotka kaikki arvostavat eri asioita.  

Hankkeessa luotiin verkkoanalytiikan pohjalle “analytiikkacase”, jossa määriteltiin liiketoiminnan kannalta tärkeät mittarit verkkopalvelussa. Esimerkiksi rekrytointimarkkinointia mitataan työpaikkojen katsomiskerroilla ja saapuneiden rekryhakemusten määrällä per kuukausi.

Markkinoinntisuunnitelmassa nimetty markkinointiryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa miettimään seuraavia toimenpiteitä. Näin markkinoinnin suunnittelu kehittyy jatkuvasti perustuen analytiikkaan ja tuloksiin.

Myynnin mittarointi osaksi toiminnan kehittämistä

Osana markkinoinnin ja myynnin analyyttistä kehittämistä myötä työn alle otettiin RD Velhon myynnin mittarointi ja asiakaspalautteiden automaattinen keräys. Kehitettiin siis eräänlainen myynnin “zemppaustyökalu” jolla data kiinnostavista aihepiireistä saadaan hyötykäyttöön.

Sen avulla nähdään, kenen kanssa myyjät ovat palaveeranneet, minkälaisia tarjouksia on tehty ja voidaan tehdä vertailuja siitä, miten myynnin tulos on kehittynyt suhteessa myyjien toimintaan.

“Työkalu haluttiin, sillä pelkkä asiakkuudenhallinnan järjestelmä ei sisällä samoja mittareita. Kun projekti päättyy, tai myyjä tapaa asiakkaan, järjestelmä lähettää automaattisesti asiakaspalautekyselyn tavatulle asiakkaalle. Näin myyntisuppilossa myynnin ja markkinoinnin mittaristoon on sidottu asiakastyytyväisyys ja nähdään suoraan sen vaikutus myyjän onnistumiseen”, Brave Digitalin Pasi Lappalainen kuvaa työkalun toimintoja.  

Myös RD Velhon omille työntekijöille lähetetään perjantaisin viesti, jossa kysytään fiilikset ja kertoillaan yrityksen mittareista, kuten tavattujen asiakkaiden määrästä. Työkalu tähtää näin sekä henkilökunnan että asiakkaiden korkeaan tyytyväisyyteen ja tarjoaa yrityksen johdolle työkaluja tilanteen seuraamiseen.

Aiemmin toimitusjohtaja saattoi käyttää 2 tuntia aikaa myyjän mittareiden seurantaan, kuten sen tarkastamiseen, montako tarjousta tietty myyjä on tehnyt ja kuinka moni tarjouksista  meni läpi. Myynnin työkalun kehityksen myötä mittariston avulla tehdään johdon puolesta laskelma, joka tarjoaa relevantin tiedon automaattisesti .

Strateginen partneruus digitalisoinnissa

Yhteistyön myötä Brave Digital on noussut RD Velhon strategiseksi partneriksi digitalisoitumisessa laajasti. Ulkoisen markkinoinnin lisäksi yhteistyötä on tehty myös sisäisten prosessien tehostamisessa.

Osana kehitysprojektia kehitettiin myös intranet ja toiminnan käsikirja tehostamaan laadunhallintaa ja sisäisiä prosesseja. Samalla palvelulla hoidetaan myös reklamaatioiden ja palautteiden käsittely. Omien havaintojen vaikutusta pystyy seuraamaan, mikä kannustaa niiden jättämiseen.

Intranetiin kerätään asiakastarinoita, sitä käytetään palautekenavana ja myös sisäisten havaintojen tekemiseen. Hoidettava asia voi olla yksinkertainenkin; esimerkiksi jos pakkaushuoneesta loppuu teippi, asialle täytyy tehdä jotain.

Koska RD Velholla on paljon työntekijöitä eri toimipisteissä, toimiva viestinnän työkalu helpottaa sisäistä tiedonkulkua, ja vastuuhenkilöt löytyvät helposti.

Tärkeä osa toiminnan käsikirjaa on työhönotto- ja perehdyttämisprosessi, joka on toteutettu järjestelmän sisälle. Nopeasti kasvavissa organisaatioissa tulee paljon uusia henkilöitä töihin, mutta perehdyttämiseen käytettävä työmäärä kasvaa samalla suureksi.

Työntekijän aloittamiseen liittyy suuri määrä toimenpiteitä, joista täytyy huolehtia: avaimet, tilinumero, salasanat, eri tietojärjestelmiä, verkkolevyjä, sekä työvälineitä, kuten tietokoneita ja puhelimia. Työhönottoprosessin myötä näistä kaikista tulee merkintä muistilistaan, kun asiat on tehty. Kun uusi työntekijä perustetaan, järjestelmä lähettää automaattisesti oikeille toimijoille, kuten it- hallintoon ja palkanlaskentaan viestin, että toimenpiteet tulee tehdä.

Tämä “asiakkaan näköinen intra” syntyi räätälinä ohjelmistokehitystyönä PHP-kehityskielellä ja Lamp ympäristössä.


Ysao tuntikirjaussovellus
Tuntikirjaussovellus opettajien tuntien kirjaamiseen ja tuntikertymän laskemiseen

Tags:

, , , , , ,

Tiivistelmä:

Verkkopohjainen tuntikirjausjärjestelmä vähensi huomattavan määrän työtunteja tulosteiden ja excel-tiedostojen siirtelystä sekä yhtenäisti tuntien kirjaamiskäytäntöjä YSAO:lla.

Haaste:

Todella monimuotoisen tuntikirjaus käytännön yhtenäistäminen sekä saattaminen ohjelmalliseen muotoon. Myös TES oli otettava huomioon, jotta tuntimäärät ovat käytettävissä suoraan palkanlaskennassa.

Ratkaisu:

PHP-sovelluskehyksellä luotu uniikki järjestelmä jossa palkanlaskenta hoituu kirjauksesta kertoimineen, kustannuspaikkoineen ja hyväksytyskierroksineen suoraan palkanlaskentaan. Ohjelmistoon luotiin myös LDAP-kirjautuminen helpottamaan pääylläpitäjän työtä.

Tulokset:

 • Yhtenäiset käytännöt tuntikirjauksiin.
 • Huomattava työajan säästö.


Älä digitalisoidu vaan tuota parempia palveluita asiakkaille


Posted on 29.12.2016
By Pasi Lappalainen

Tags: #digitalisoituminen, liiketoiminta, menestystekijät, toimintatavat, Prosessit, Sisäiset prosessit


Tuntuu että kaikki yritykset haluaa enemmän, nopeammin ja helpommin. Eli halutaan tuottaa palvelut ja tuotteet pienemmällä työmäärällä, halutaan kasvaa nopeammin ja vielä samalla parantaa asiakaskokemusta. Kuitenkin samaan aikaan vaatimukset ovat kasvaneet ei pienentyneet.Ongelmat ja mahdollisuudet ovat muuttuneet vaikeammiksi tunnistaa ja tulkita. Media on pirstoutunut, asiakaspalvelu on pirstoutunut, kaikki muuttuu nopeammin kuin aikaisemmin, sekä kustannustehokkuus on entistä hankalampi ottaa esiin asioita pohtiessa. Ihmisten käyttäytyminen ja tekniikka muuttuu niin nopeasti, ettei sijoitetun pääoman tuottolaskelmissa voida käyttää vuosien takaisinmaksuaikaa.

Vaikka monet asiat ovat muuttuneet digitalisoitumisen myötä, liiketoiminnan peruslogiikat ovat pysyneet samana. Liiketoiminnan perustavoitteena on tuottaa omistajille voittoa.

Ennen digitaalisuutta liiketoiminnan menestyksen kannalta merkittävimpiä tekijöitä olivat, yrityksen sijainti, suhteet, toimintatavat, osaava motivoitunut henkilöstö, hyvä työyhteisö, konseptit, hyvät tuotteet/palvelut, kysyntä, asiakaspalvelu sekä johdon osaaminen.

Miten digitalisoituminen on muuttanut näitä edellä mainittuja menestystekijöitä?

Käytännössä mikään ei ole muuttunut, edelleen sijainti on tärkeä, mutta ei välttämättä fyysinen sijainti. Asiakaskokemus on muuttunut sähköiseksi ja asiakkaat vaativat sähköisiä palveluita, suhdetoiminta on nykyään paljon muutakin kuin lounaspalavereita, sisäiset prosessit ovat muuttuneet sähköisiksi sekä johdon olisi pystyttävä näkemään reaaliajassa liiketoiminnan perusluvut. 

Digitaalisuus ei ole siis muuttanut liiketoiminnan kannalta perusasioita ollenkaan, se on muuttanut ihmisten käyttäytymistä, vaatimuksia sekä toimintatapoja. Väitän että yrityksen kehittämistä miettiessä onkin hyvä lähteä liikkeelle ihmislähtöisesti (ei teknisesti).

Älä digitalisoidu vaan tuota parempaa palvelua asiakkaille ja tee työntekijöiden työ helpommaksi.

Miettimällä alla oleviin kysymyksiin vastauksia löydät ratkaisuja, jotka todennäköisesti sekä parantaa asiakastyytyväisyyttä, yrityksen sisäistä viestintää, laatumielikuvaa sekä yrityksen tuottavuutta, eikä ratkaisut edes välttämättä ole digitaalisia.

Mikä tuo asiakkaillesi eniten lisäarvoa ja samalla kasvattaa laatumielikuvaa yrityksestäsi?
Miten yrityksen omat työntekijät tavoitetaan ja miten he viestivät vapaa-ajalla?
Miten tavoitat asiakkaasi ja miten heille tulisi viestiä, miten asiakkaasi viestivät?
Millainen on nykyajan työyhteisö?
Miten asiakkaasi kokevat konseptisi/asiakaspalvelun, missä asiakkaasi haluavat heitä palveltavan?
Vastaako yrityksen toimintatapa asiakkaiden käyttäytymistä?
Onko asiakkaiden vaatimukset otettu huomioon yrityksen toiminnassa?
Vastaako palvelun/tuotteen sisältö/ominaisuudet asiakkaiden vaatimuksia?
Voinko jotenkin helpottaa työntekijän päivittäistä rutiinia?